group mail play plus user camera comment close arrow-down facebook twitter instagram

Privacy beleid

Rederij Bark EUROPA hecht veel waarde aan het beschermen van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens. Dit Privacy Statement geeft helder en transparant weer hoe er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Bark EUROPA waarborgt uw gegevens en ziet toe op een zorgvuldige verwerking hiervan. Bark EUROPA houdt zich aan de wet- en regelgeving die voortvloeit uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en handelt op een transparante en rechtmatige manier.

In beginsel zal Bark EUROPA:

 • uw persoonsgegevens alleen verwerken voor het doel waarvoor deze verkregen zijn. Deze doelen en type persoonsgegevens worden besproken in deze Privacy Statement.
 • alleen persoonsgegevens verwerken met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene
 • handelen in navolging van het Algemene Verordening Gegevensbeschermingsstandpunt van minimale gegevensverwerking
 • U wijzen op uw rechten omtrent uw persoonsgegevens
 • Bark EUROPA heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw privacy te waarborgen

Bark EUROPA is verantwoordelijk voor de aan haar verstrekte persoonsgegevens. Mocht u na het doornemen van onderstaande Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen hebben hierover of contact met ons op willen nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Rederij Bark EUROPA
Leuvehaven 75, 3011 EA Rotterdam
info@barkeuropa.com
(+31) (0)102810990

Opslag van persoonsgegevens en bewaartermijn

Veel reizen worden langere tijd voordat de reis daadwerkelijk plaatsvindt geboekt. Omdat de persoonsgegevens nodig zijn voor zowel de afhandeling van de boeking door kantoor als aan boord van het schip ten tijde van de reis, slaat Bark EUROPA deze persoonsgegevens in de tussentijd op.

Direct na een reis zullen paspoortgegevens en next of kin-informatie worden verwijderd.
Medische gegevens worden bij de rederij tot 3 jaar om te zorgen dat er bij een nieuwe boeking een compleet dossier beoordeeld kan worden.
Contact gegevens van gasten zullen tot 7 jaar bewaard worden.

Bark EUROPA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Bark EUROPA voor de volgende handelingen verwerkt:

 • Reisbevestiging
 • Factuur
 • Reisvoorbereiding
 • Indien van toepassing voor het maken van een voyage ticket
 • Indien van toepassing voor het maken van een Letter of guarantee
 • Immigratieverplichtingen bij verlaten en binnenkomen van een haven met de Bark EUROPA

Voor de bovenstaande handelingen zullen wij de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam, achternaam, tussenvoegsels en initialen
 • Geboortedatum
 • Geslacht (man/vrouw)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • Emailadres
 • Paspoort
 • Documentnummer
 • Verloopdatum paspoort
 • Allergieën en mogelijk dieet
 • Voormalige, huidige, toekomstige gezondheidstoestand
 • Algemene gezond- en fitheid
 • Lengte en gewicht
 • Next of kin informatie
  o   Voornaam en achternaam
  o   Telefoonnummer / contactgegevens
 • Vluchtgegevens
 • Visum gegevens

 Gezondheidstoestand, lengte en gewicht worden gevraagd om te controleren of iedereen in goede gezondheid is voor ze aan boord komen. Dit is voor de algemene veiligheid van zowel vaste bemanning als gast bemanning, aangezien er tijdens de reizen vaak geen externe medische hulp ingeroepen kan worden. Deze informatie wordt voor beoordeling gedeeld met vaste scheepsartsen, die gebonden zijn aan de medische geheimhoudingsplicht. 

Tijdens uw boeking wordt u gevraagd om gegevens van een thuisblijver te verstrekken. Wij gaan ervanuit dat u diegene zelf informeert dat u deze gegevens heeft gedeeld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend in geval van nood.

Gegevensverwerkers

Wij maken gebruiken van de systemen van derden voor het verwerken en opslaan van de persoonsgegevens die wij ontvangen. Onder deze systemen vallen de database, de webformulieren op onze website en onze website zelf die extern gehost worden. Met deze partijen hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten.

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens die u met Bark EUROPA deelt kunnen gedeeld worden met derden. Het gaat hier dan om onze scheepsartsen voor het beoordelen van een eventuele boeking en als voorbereiding van het voorbereiden van het in en uitklaren van het schip.

Bark EUROPA zal geen persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte tenzij:

 • De doorgifte gebeurt in het kader van de reisvoorbereiding c.q. douane handelingen
 • Internationale of nationale wet- of regelgeving ons hiertoe verplicht
 • De doorgifte noodzakelijk is wegens dringende redenen van algemeen belang
 • De doorgifte noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Minderjarigen

Het is mogelijk voor minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) om een reis te boeken bij Bark EUROPA. Voor de verwerking van de boeking en de persoonsgegevens is schriftelijke toestemming van de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger nodig.

Beveiliging van de gegevens

 • Bark EUROPA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen een inbreuk, de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van, of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. 
 • alle personen die via Bark EUROPA toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben geheimhoudingsplicht
 • Bark EUROPA heeft gebruiksnaam en wachtwoord identificatie op haar systemen
 • Alle online boekingen lopen via een beveiligde verbinding
 • Bark EUROPA maakt back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Bark EUROPA informeren van medewerkers over het belang van bescherming van persoonsgegeven

Nieuwsbrief

Iedereen kan zich voor onze nieuwsbrief opgeven, we sturen u dan regelmatig nieuws per mail. Deze brieven bevatten onzichtbare codes, waarmee wij kunnen volgen hoeveel mensen onze nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. We registreren niets op naam, we gebruiken alleen algemene informatie om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. De nieuwsbrief kunt u ook gemakkelijk weer afmelden, via een link onderaan de nieuwsbrief. Indien u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief zullen wij uw contactgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Uw privacy rechten en klachten

Als betrokkene heeft u recht op inzage, verbetering, verwijdering en overdraagbaarheid van uw gegevens. Ook heeft u recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, of een deel hiervan door Bark EUROPA of door een van de verwerkers die de informatie van ons heeft ontvangen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan u voornoemde verzoeken.

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover direct contact met ons opnemen via de eerdergenoemde kanalen. Indien we er gezamenlijk niet uitkomen dan is het uw recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.