group mail play plus user camera comment close arrow-down facebook twitter instagram

Algemene voorwaarden - Maart 2023

Algemene Voorwaarden Pakketreis
Opgesteld op basis van de Europese Richtlijn Pakketreizen 2015/2302/EU

Artikel 1 - Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Rederij:natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met een klant.
2. Klant: natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met de rederij betreffende een vaartocht met gezagvoerder inclusief verblijf aan boord van een schip voor hem en/of zijn gasten.
3. Gezagvoerder: schipper/kapitein die het gezag voert over het schip.
4. Gast: degene die zich op uitnodiging van de klant en met toestemming van de rederij aan boord van het schip bevindt.
5. Schip: het schip dat als zodanig genoemd wordt in de overeenkomst of een daarmee vergelijkbaar schip.
6. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen rederij en klant waarbij de rederij zich tegenover de klant verbindt om de klant en/of zijn gasten tegen betaling op een schip te vervoeren.
7. Vaartocht: het geheel van varen met en verblijf aan boord van het schip gedurende de in de overeenkomst genoemde periode.
8. Elektronisch: per e-mail of website.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die de rederij sluit met de klant.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen rederij en klant. De klant wijst zijn gasten op de regels uit deze algemene voorwaarden. De klant vrijwaart de rederij van alle aanspraken die de gast jegens de rederij maakt, voor zover aansprakelijkheid van de rederij uitgesloten zou zijn indien de klant deze aanspraak jegens de rederij zou maken.
3. Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen waarvan de rederij, in de ruimste zin des woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst.
4. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting en uitdrukkelijke verwerping van eventueel door de klant gehanteerde voorwaarden van toepassing, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.
5. Indien de vaartocht geen overnachting omvat òf een periode van minder dan 24 uur beslaat òf incidenteel zonder winstoogmerk aan een beperkte groep klanten wordt aangebodenzijn de artikelen 13 en 14 en de bepalingen van het Standaard Informatieformulier Pakketreis niet van toepassing.

Artikel 3 - Het definitieve aanbod
1. Een algemeen aanbod van de rederij in de vorm van folders, advertenties of websites is vrijblijvend en moet worden opgevat als een uitnodiging tot onderhandeling.
2. De rederij brengt het definitieve aanbod schriftelijk dan wel elektronisch uit.
3. Het definitieve aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende de opgegeven termijn of bij ontbreken van een termijn gedurende 14 dagen na dagtekening.
4. Het aanbod vermeldt in ieder geval:

 • de aard, de inhoud en de omvang van de door de rederij te verrichten diensten;
 • de totale prijs van de vaartocht, bij individuele boekingen per persoon en bij groepsboekingen per groep, en het percentage dat vooruit betaald dient te worden;
 • de wijze en termijn van betaling;
 • de datum en het tijdstip van inscheping en van ontscheping.
 • bij groepsboekingen het maximale aantal gasten per schip;
 • bij individuele boekingen het voorbehoud van annulering (indien van toepassing) door de rederij (plus de termijn waarbinnen) als het vereiste minimale aantal aanmeldingen niet wordt bereikt.
 • een exemplaar van deze algemene voorwaarden, voor zover deze nog niet eerder zijn verstrekt.
 • het wettelijke Standaard Informatieformulier Pakketreizen.

Artikel 4 - Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt de rederij een elektronische bevestiging naar de klant. 
2. De overeenkomsten worden schriftelijk dan wel elektronisch vastgelegd. 
3. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de klant te worden verstrekt. 

Artikel 5 - Betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan, volledig of in termijnen die zijn gespecificeerd op de factuur, door overmaking naar een door de rederij aan te wijzen bankrekening.
2. Indien de klant niet tijdig betaalt zal hij wettelijk gezien zonder enige ingebrekestelling in verzuim verkeren. Niettemin zendt de rederij na het verstrijken van de betalingsdatum één kosteloze betalingsherinnering, waarin hij de klant op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen, met vermelding van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten ten gevolge van niet betalen binnen de hiervoor genoemde termijn.
3. De rederij is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de rederij hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de klant. De rederij kan conform de richtlijn pakketreizen incassokosten in rekening brengen.

Artikel 6 - Annulering
1. Indien de klant de overeenkomst wil annuleren dient hij de rederij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch in kennis te stellen. De datum van ontvangst door de rederij wordt als datum van annulering aangemerkt.
2. In geval van annulering is de klant aan de rederij een gefixeerde schadeloosstelling van een percentage van de overeengekomen prijs verschuldigd, te weten:

Schadeloosstelling schip:

 • 20% in geval van annulering tot 6 maanden voor afvaart;
 • 40% in geval van annulering tot 4 maanden voor afvaart;
 • 60% in geval van annulering tot 2 maanden voor afvaart;
 • 80% in geval van annulering tot 1 maand voor afvaart;
 • 100% in geval van annulering vanaf 1 maand voor afvaart.

3. De rederij kan de overeenkomst annuleren als hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de klant daarvan direct en vóór het begin van de vaartocht van in kennis stelt.
4. De rederij kan de overeenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimum aantal deelnemers.
5. In de hierboven in lid 4 en 5 genoemde gevallen betaalt de rederij alle door de klant  voor de vaartocht reeds betaalde bedragen volledig terug zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 7 - COVID-19

De afgelopen jaren hebben we onze reisplannen en voorwaarden aan het COVID virus en de daaruit voortkomende regels en maatregelen moeten aanpassen. Vanaf 18 juli 2023 geldt voor onze reizen niet langer een vaccinatie verplichting.

We raden u nog steeds ten zeerste aan om volledig gevaccineerd tegen COVID aan boord te komen. Aan boord leven we leven we als een grote familie. We delen hutten en sanitair en zeilen het schip gezamenlijk naar de volgende bestemming. Virussen kunnen zich relatief gemakkelijk onder de aanwezigen verspreiden. 

We hebben de afgelopen jaren gezien dat de verspreiding van een virus duidelijk vermindert door nauw contact te minimaliseren, mondmaskers te dragen in binnenruimtes (indien nodig) en regelmatige handen te wassen. We raden onze gasten en bemanning ten zeerste aan om deze aanwijzingen, in het geval van luchtwegvirussen aan boord, serieus te nemen.

Verder vragen we u om de reisrestricties en (COVID)vereisten van de landen die u bezoekt voorafgaand, tijdens en na de reis zelf in de gaten te houden en hieraan te voldoen.

Artikel 8 - Rechten en plichten van de rederij
1. De rederij staat ervoor in dat het schip en de bemanning voldoen aan de wettelijke voorschriften en minimaal voorzien is van een deugdelijke veiligheidsuitrusting.
2. Te allen tijde is de rederij en/of de gezagvoerder bevoegd om op grond van(te verwachten) nautische en/of meteorologische gronden de vaartocht te wijzigen. Hieronder wordt mede begrepen het wijzigen van de plaats van afvaart en/of aankomst en het tijdelijk niet uitvaren. Onder nautische en/of meteorologische gronden wordt onder andere verstaan de weersomstandigheden, het getij, blokkade van vaarwegen en de staat van het schip. 
3. In de gevallen in het vorige lid genoemd zal de rederij en/of gezagvoerder in overleg met de klant trachten tot een oplossing te komen. Eventuele extra kosten, voor zover redelijk, komen voor rekening van de klant. De rederij en/of gezagvoerder beslist of de gekozen oplossing in redelijkheid uitvoerbaar is.
4. Indien het overeengekomen schip onverhoopt niet beschikbaar is, is de rederij gerechtigd een gelijkwaardig ander schip in te zetten. Mocht dit niet mogelijk zijn en de niet-beschikbaarheid het gevolg zijn van een oorzaak die een zorgvuldig rederij niet had kunnen voorkomen, dan is de rederij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
5. De rederij wijst de klant op de verplichting van artikel 8 lid 6. 
6. Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de klant en/of gasten zoals afgesproken in de overeenkomst, dan zijn de kosten van de nodige accommodatie voor ten hoogste drie overnachtingen per klant/gast voor rekening van de rederij.

Artikel 9 - Rechten en plichten van de klant
1.De klant is verplicht de rederij of diens vertegenwoordiger de door de rederij gevraagde gegevens zoals op het boekingsformulier vermeld uiterlijk bij aanvang van de vaartocht te overhandigen.
2. De klant dient te allen tijde de aanwijzingen van de rederij en/of gezagvoerder en/of andere bemanningsleden op te volgen. Dit geldt met name ten aanzien van de voorschriften en aanwijzingen welke in het belang zijn van de orde en de veiligheid.
3. De bagage van de klant dient zodanig van omvang te zijn en zodanig geplaatst te worden dat hierdoor geen hinder wordt veroorzaakt. Dit ter beoordeling van de gezagvoerder.
4. Het door de klant aan boord brengen of hebben van gevaarlijke stoffen, wapens, drugs of smokkelwaar is verboden.
5. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming is het verboden huisdieren aan boord te brengen of te hebben.

Artikel 10 - Non-conformiteit
1. Indien een of meer diensten niet conform de overeenkomst worden uitgevoerd, zorgt de rederij dat de non-conformiteit wordt verholpen, tenzij dat:
2. onmogelijk is; of
3. onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende diensten.
4. De consument dient de rederij direct in kennis te stellen van de non-conformiteit.

Artikel 11 - Ontbinding en opschorting
1. Indien één der partijen haar verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, dan is de wederpartij bevoegd de daartegenover staande verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de opschorting of ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Ontbinding van de overeenkomst is in ieder geval mogelijk als;

 • de wederpartij failleert, aan deze surseance van betaling wordt verleend, er sprake is van schuldsanering, dan wel onder curatele wordt gesteld;
 • de wederpartij niet binnen 14 dagen na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld zijn verplichtingen uit de overeenkomst nakomt.
 • door de rederij als er sprake is van een situatie zoals genoemd in artikel 8 lid1, 2 en 4.
 • het betreffende schip door onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is en het ondanks het leveren van voldoende inspanning door de rederij niet mogelijk is tijdig een ander vergelijkbaar schip aan te bieden.

3. Opzegging of ontbinding dient met vermelding van de gronden waarop deze is gebaseerd, schriftelijk te geschieden. De overeenkomst wordt geacht buitenrechtelijk te zijn ontbonden nadat de opzeggingsbrief is ontvangen, maar in ieder geval 5 dagen na verzending van de opzeggingsbrief.
4. Indien de oorzaak van de opzegging of ontbinding aan de klant en of gasten kan worden toegerekend, komt de schade die hieruit voortvloeit voor rekening van de klant.
5. De klant kan in het geval van ontbinding door de rederij aanspraak maken op vergoeding. Deze schadevergoeding is beperkt tot de overeengekomen prijs voor de vaartocht.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de rederij voor schade is beperkt tot de overeengekomen prijs van de vaartocht tenzij sprake is van persoonlijk letsel of de schade is veroorzaakt door opzettelijke dan wel nalatig handelen van de rederij.
2. Indien er op een uitgevoerde dienst een Verdrag of Verordening van toepassing is, kan de rederij zich op de daarin opgenomen uitsluiting of beperking van zijn aansprakelijkheid beroepen.
3. De verjaringstermijn voor het indienen van een vordering tot schadevergoeding is twee jaar.
4. De rederij is niet aansprakelijk indien de klant/gast zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten verzekering.
5. Indien de rederij bewijst dat schuld of nalatigheid van de klant en/of gast de schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, wordt de aansprakelijkheid van de rederij daardoor geheel of gedeeltelijk opgeheven.
6. De rederij is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan bagage of bezittingen (waaronder contant geld, sieraden, elektronische apparatuur of andere kostbaarheden) als dit het gevolg is van onvoldoende zorg van de klant, hieronder wordt mede verstaan het onbeheerd achterlaten van kostbare bezittingen op of in het schip.
7. De klant is aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door hem en/of door gasten/bezoekers die op zijn uitnodiging aan boord van het schip verblijven, tenzij de schade is toe te rekenen aan het handelen of nalaten van de rederij en/of de gezagvoerder.
8. De rederij is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging, afwijking van de overeengekomen aanvangs- en/of eindtijd of de terbeschikkingstelling van een vervangend schip omdat het overeengekomen schip wegens onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is.

Artikel 13 - Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door de rederij niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor diens rekening moet komen.
2. Onder overmacht wordt mede verstaan een averij aan het schip waardoor het schip niet meer inzetbaar is voor het overeengekomen doel en de averij niet te wijten valt aan omstandigheden die de rederij had kunnen of moeten voorzien of voorkomen.
3. Indien de gezagvoerder van mening is dat het, gelet op de weersomstandigheden al dan niet in combinatie met de aard van het schip en de groep opvarenden, niet verantwoord is een vaart uit te voeren heeft dit ook te gelden als overmacht.
4. Na ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht heeft de rederij recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten voor zover deze zijn gemaakt voordat er sprake was van de overmacht situatie die tot ontbinding van de overeenkomst heeft geleid en voor zover de klant daarbij gebaat is.

Artikel 14 - Hulp en bijstand
De rederij is verplicht de klant en de gasten hulp en bijstand te verlenen indien deze in moeilijkheden verkeren. Indien de oorzaak aan de klant en/of gasten is toe te rekenen dan komen de kosten van die bijstand voor rekening van klant en/of gasten. 

Artikel 15 - Insolventie
De rederij neemt de maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de klant niet of niet verder kan nakomen, wordt zorggedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van het bedrag van de vaartocht of, indien de vaartocht reeds ten dele zijn is voltooid, een evenredig deel daarvan. In voorkomende gevallen voorziet de rederij ook in de repatriëring van de klant en de gasten.

Artikel 16 - Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden of wordt de klacht pas na de vaartocht ontdekt, dan dient de klacht schriftelijk of per e-mail en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na constatering ter kennis te worden gebracht van de rederij.
2. Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangt van de desbetreffende factuur, bij de rederij te worden ingediend.
3. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de consument kan worden tegengeworpen.
4. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

Artikel 17 - Geschillen en forumkeuze
Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.